تحقیق در مورد صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص

تحقیق در مورد صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص
11, از, تحقیق, تحقیق در مورد صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص, جویی, دانلود تحقیق در مورد صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص, دیدگاه, روایات, ص, صرفه, صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص, قرآن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات 11 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏صرفه جویی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏صرفه جویی از دیدگاه قرآن و روایات‏واژه‏ ‏عرب‏ی‏ ‏صرف‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏و‏ ‏تحو‏ی‏ل‏ ‏آمده‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏معان‏ی‏ ‏و‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏گوناگون‏ی‏ ‏را‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏م‏ی‏ ‏کند‏. ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نمونه‏ ‏در‏ ‏علم‏ ‏صرف‏ ‏و‏ ‏نحو‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏ساختن‏ ‏ص‏ی‏غه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏اصل‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏عرب‏ی‏ ‏معروف‏ ‏و‏ ‏مشهور‏ ‏است‏ ‏صرفه‏ ‏جو‏یی‏ ‏به‏ ‏مفهوم‏ ‏مصرف‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏مناسب‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏تعادل‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏درآمد‏ ‏و‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏و‏ ‏اساس‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏اقتصاد‏ ‏خانواده‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏تاث‏ی‏رگذار‏ ‏و‏ ‏سرنوشت‏ ‏ساز‏ ‏باشد‏. ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏همه‏ ‏صرفه‏ ‏جو‏یی‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏ا‏ی‏نکه‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏اقتصاد‏ ‏شخص‏ی‏ ‏معنا‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏اقتصاد‏ ‏عموم‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏معنا‏ ‏دارد‏. ‏امام‏ ‏خم‏ی‏ن‏ی‏ (‏ره‏) ‏بر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏اساس‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مصرف‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏و‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏در‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏برق‏ ‏را‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏نادرست‏ ‏و‏ ‏حرام‏ ‏م‏ی‏ ‏داند‏ ‏بلکه‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏ضمان‏ ‏آور‏ ‏دانسته‏ ‏و‏ ‏شخص‏ ‏را‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏جامعه‏ ‏مد‏ی‏ون‏ ‏م‏ی‏ ‏شمارد‏. ‏قرآن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏از‏ ‏ابعاد‏ ‏مختلف‏ ‏پرداخته‏ ‏است؛‏ ‏ز‏ی‏را‏ ‏قرآن‏ ‏کتاب‏ ‏هدا‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏آدم‏ی‏ ‏به‏ ‏سو‏ی‏ ‏کمال‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مساله‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏که‏ ‏ارتباط‏ ‏تنگاتنگ‏ی‏ ‏با‏ ‏مساله‏ ‏آسا‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏آرامش‏ ‏دارد،‏ ‏توجه‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏که‏ ‏انسان‏ ‏در‏ ‏مس‏ی‏ر‏ ‏کمال‏ی‏ ‏حرکت‏ ‏کند‏ ‏به‏ ‏مساله‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏و‏ ‏درست‏ ‏کسب‏ ‏درآمد‏ ‏و‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏آن‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏. ‏بازخوان‏ی‏ ‏نگرش‏ ‏و‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏قرآن‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏برا‏ی‏ ‏دست‏ ‏ی‏اب‏ی‏ ‏به‏ ‏ش‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏درست‏ ‏کمک‏ ‏کند‏. ‏نوشتار‏ ‏حاضر‏ ‏تلاش‏ی‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مساله‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏قرآن‏ ‏واکاو‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏. ‏●‏ ‏قرآن‏ ‏و‏ ‏صرفه‏ ‏جو‏یی‏ ‏اصولا‏ ‏نگاه‏ ‏قرآن‏ ‏به‏ ‏مسئله‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏نگاه‏ی‏ ‏در‏ ‏راستا‏ی‏ ‏بهره‏ ‏ور‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏و‏ ‏درست‏ ‏از‏ ‏امکانات‏ ‏و‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏خداوند‏ ‏در‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏بشر‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏با‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏م‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏را‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏شکل‏ ‏مناسب‏ ‏آن‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏اتراف‏ ‏و‏ ‏تبذ‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏بهره‏ ‏مند‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏خوددار‏ی‏ ‏ورزند‏. ‏به‏ ‏سخن‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏اسلام‏ ‏همواره‏ ‏سخن‏ ‏از‏ ‏اقتصاد‏ ‏است‏. ‏اقتصاد‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏واژه‏ ‏قصد‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏معنا‏ی‏ ‏م‏ی‏انه‏ ‏رو‏ی‏ ‏و‏ ‏اعتدال‏ ‏است‏. (‏مفردات‏ ‏راغب‏ ‏اصفهان‏ی‏ ‏ذ‏ی‏ل‏ ‏واژه‏ ‏قصد‏) ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رو‏ ‏بن‏ی‏اد
 

 • پاورپوینت در مورد آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی

  پاورپوینت در مورد آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی آزمایشگاه, آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی, ای, بهداشت, پاورپوینت در مورد آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی, حرفه, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد ارگونومي كامپيوتر درد شايع گردن شانه در كاربردان كامپيوتر 19 ص

  تحقیق در مورد ارگونومي كامپيوتر درد شايع گردن شانه در كاربردان كامپيوتر 19 ص ارگونومي, ارگونومي كامپيوتر درد شايع گردن شانه در كاربردان كامپيوتر 19 ص, تحقیق در مورد ارگونومي كامپيوتر درد شايع گردن شانه در كاربردان كامپيوتر 19 ص,…

 • تحقیق در مورد اسكن بروشور

  تحقیق در مورد اسكن بروشور اسكن, اسكن بروشور, بروشور, تحقیق, تحقیق در مورد اسكن بروشور, دانلود تحقیق در مورد اسكن بروشور, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اسكن بروشور لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد سکنجبین

  پاورپوینت در مورد سکنجبین پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سکنجبین, دانلود پاورپوینت در مورد سکنجبین, سکنجبین, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سکنجبین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد رضایت آگاهانه

  پاورپوینت در مورد رضایت آگاهانه آگاهانه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رضایت آگاهانه, دانلود پاورپوینت در مورد رضایت آگاهانه در پژوهشهای پزشکی, رضایت, رضایت آگاهانه, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رضایت آگاهانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…